25 നോമ്പും 25 ഗാനങ്ങളും | Christmas Song No 4 | Fr Shaji Thumpechirayil | #25DaysofChristmas

4.114 Views

Celebrants India

Date of publication
Information 25 നോമ്പും 25 ഗാനങ്ങളും | Christmas Song No 4 | Fr Shaji Thumpechirayil | #25DaysofChristmas

Title : 25 നോമ്പും 25 ഗാനങ്ങളും | Christmas Song No 4 | Fr Shaji Thumpechirayil | #25DaysofChristmas

Lasting : 9.16

Date of publication :

Views : 4.114

Liked :

Downloaded once : 0

Frames 25 നോമ്പും 25 ഗാനങ്ങളും | Christmas Song No 4 | Fr Shaji Thumpechirayil | #25DaysofChristmas

Description 25 നോമ്പും 25 ഗാനങ്ങളും | Christmas Song No 4 | Fr Shaji Thumpechirayil | #25DaysofChristmas

25 നോമ്പും 25 ഗാനങ്ങളും | Christmas Song No 4 | Fr Shaji Thumpechirayil | #25DaysofChristmas

25 നോമ്പും 25 ഗാനങ്ങളും | Christmas Song No 4 | Fr Shaji Thumpechirayil | #25DaysofChristmas

Generic placeholder image
Jibin K aniyan
Jibin K aniyan 2 months ago

Superb

Mary Chakkalackal
Mary Chakkalackal 2 months ago

Thank you for this gift of music while waiting for Christmas

May Maria
May Maria 2 months ago

Nice song. Can anyone share the YouTube link of this song?

Tomichan Chacko
Tomichan Chacko 2 months ago

എന്റെ ഇഷ്ടഗാനമാണ് അച്ച ഇത് ഷാജി ചേട്ടനാണു് എഴുതിയത് എന്നത് ഇപ്പോഴാണു് ശ്രദ്ധിച്ചത്

Benoy M.a
Benoy M.a 2 months ago

My lord and my god....

Jomin John
Jomin John 2 months ago

Suuper music Achaa......Also super presentation...God bless you.

don christy Kuriakose

Superb ....👌🏻

Benzy Babu Philip
Benzy Babu Philip 2 months ago

Su super shaji acha

mikael music company
mikael music company 2 months ago

Shaji achaaaaa......it's awesome

sayanara Abraham
sayanara Abraham 2 months ago

Christmasinte oro divasavum oro song &message. Oro divasavum atinayulla katiripu tanne oru happinessanu.God Bless Father &all teams behind this.

A j i L diamond videos

Variety presentation....... susan aunty super.....